Najwyżej licytowane


Rzeźba autorstwa Romana Fusa Aktualna cena: 1005 zł

Regulamin

Regulamin Imprezy Masowej / 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62) - zwanej dalej "Ustawą"
  • Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Bogusław Milusz - szef sztabu 26 Finału WOŚP w Elblągu
  • Impreza masowa - zwana dalej "Imprezą", odbywa się na wydzielonym terenie oznaczonym na graficznym planie obiektu przy ul. Stary Rynekw Elblągu
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca w obiekcie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • "Służba Porządkowa" - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia, legitymujących się identyfikatorami, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu i działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej
  • "Służba Informacyjna" - oznacza powołane przez Organizatora osoby, Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu i działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
  • "Teren Imprezy" – oznacza wydzielony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza.
  • "Uczestnik Imprezy" - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

§ 2

 1. Wstęp na teren Imprezy jest nieodpłatny.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych
 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych i podobnie działających środków;
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§ 3

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, m.in. poprzez:
  • Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbą Porządkową i organizującego pracę Służb Porządkowych;
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 4

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na terenie imprezy poprzez wywieszenie w widocznych miejscach, u organizatora imprezy oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.wosp-elblag.pl/