"Policz się z Cukrzycą" i Zgarnij Imienną Koszulkę !!!

dodano 8 stycznia 2016 przez PTTK Elbląg

Pamiętacie że w Niedziele Biegniemy ??? Organizator Elbląskiej edycji biegu "Policz się z Cukrzycą" Stowarzyszenmie El Aktywni ufundowało wspaniałą i jedyną w swoim rodzaju Nagrodę...

Biegniesz razem z Nami? Wiedz że do wszystkich przewidzianych nagród mamy jeszcze jedną !!! Jedyna i Niepowtarzalna koszulka z Twoim imieniem może być Twoja... Więcej informacji na miejscu... Do zobaczenia w Niedzielę na Modrzewinie gdzie wspólnie "Policzymy się z Cukrzycą"

No i najważniejsze!!!

 

Regulamin Bieg  „ Policz się z cukrzycą”                                              10.01.2016 Elbląg

I. ORGANIZATORZY I PARTNERZY
SP16, SKS ELaktywni, PTTK Elbląg, MOS Elbląg, MOSiR Elbląg, Urząd Miasta Elbląga.

Patronat medialny :PortEL, Radio ESKA Elbląg

II.CELE

Bieg „Policz się z cukrzycą” jest happeningiem biegowym, którego głównym przesłaniem jest nagłośnienie problemu, jakim jest zwiększająca się liczba osób chorujących na cukrzycę.
1.Akcja charytatywna, która będzie przeprowadzona przez wolontariuszy WOŚP .

2.Propagowanie zdrowego stylu życia,

3.Integracja mieszkańców miasta,

4.Edukacja młodzieży.

III. TERMIN  I  MIEJSCE

10.01.2016 ( Niedziela ) Elbląg – Modrzewina.


IV. PROGRAM IMPREZY

NIEDZIELA  10.01.2016

9.30-10.15. Wydawanie numerów startowych – biuro zawodów                                                                                                                                                                                        10.00   Otwarcie zawodów  i licytacja WOŚP                                                                                                        10.30   Start  dzieci i młodzieży na dystansach do 12 lat 500m ,                                                                        13-17 lat  1500m ( jedna pętla )  .                                                                                                                                                  11.00   Start   do Biegu Głównego 5km ok.12.00  Losowanie nagród wśród uczestników. Zakończenie zawodów.


V. DYSTANS  I  TRASA

Dystans Główny 5.0  km .Elbląg ul.Jana Pawła II na Modrzewinie . Start na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego w górę do ronda , następnie w dół, aż do mostu i powrót na wysokość  EPT.

Młodzież 1500m.

Dzieci       500m

VI.BIURO ZAWODÓW i PARKING
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w budynku EPT. Miejsca parkingowe wyznaczono przed bramą wjazdową do EPT.

VII.  TOALETY
1. Toalety w budynku EPT.

VIII. NAGRODY do losowania
Organizator przeznacza 40 koszulek do losowania.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Biegu Głównym  mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone minimum 18 lat w dniu startu lub co najmniej 15 lat za pisemną zgodą rodziców.

Dla młodzieży 13-17 lat przewidziano dystans ok.1500m , a dla dzieci do lat 12   ok.500m.Obowiązuje również pisemna zgoda rodziców.

X. ZGŁOSZENIA i WPISOWE
1. Zgłoszenia do biegów w biurze zawodów  będą przyjmowane jedynie po okazaniu specjalnego formularza zgłoszeniowego, który można pobrać z  oficjalnej strony internetowej WOŚP Elbląg pod adresem http://www.wosp-elblag.pl/aktualnosci/201/ Formularz zawiera podstawowe dane oraz zgodę na udział i oświadczenie o stanie zdrowia. Patrz rozdział XIII punkt. 10.
2.Dobrowolne wpisowe pobierane od uczestników w całości będzie przeznaczone na WOŚP 2016.
3. Obowiązuje limit uczestników 300 osób.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów do godz.10.15 w dniu 10.01.2016, po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

XI. WYNIKI
1. Lista zawodników  będzie zamieszczona na stronie internetowej WOŚP Elbląg.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą” 2016 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru nagród.
2. Dane osobowe uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą” 2016  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu „Policz się z cukrzycą” 2016 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 10.01.2016 o godz. 10.15.
2. Odbiór numerów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości oraz po okazaniu  oświadczenia o starcie z własnej woli.
3.Zawodnicy są zobowiązania do indywidualnego ubezpieczenia NW na udział w Biegu „Policz się z cukrzycą” 2016                                                                                                                                               4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Odbiór nagród  może nastąpić wyłącznie podczas losowania w trakcie kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych lub innych niespodziewanych zdarzeń losowych takich jak grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
10.. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 

SIEMA !!!

← Powrót do Aktualności